Αγροδιασφάλιση

Για την ENA FOOD CASH & CARRY, μέλος του Ομίλου ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε., τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποτελούν βασικό τομέα στον οποίο πρέπει να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ικανοποίησης πελατών.
Στόχος της ENA FOOD CASH & CARRY είναι να εξασφαλίζεται άριστη ποιότητα, φρεσκάδα, ποικιλία, επάρκεια και ανταγωνιστικές τιμές σε προϊόντα που έχουν παραχθεί με ορθές καλλιεργητικές πρακτικές, οι οποίες εξασφαλίζουν ασφαλή και υγιεινά φρούτα και λαχανικά.
Η ENA FOOD CASH & CARRY επιδιώκει τη δέσμευση των προμηθευτών και των παραγωγών στην επίτευξη όλων των κριτηρίων και προδιαγραφών της. Συγχρόνως καθοδηγεί και εκπαιδεύει τους προμηθευτές και τους παραγωγούς να συνδυάσουν την εμπειρία και το μεράκι τους με ορθές και καινοτόμες πρακτικές, ώστε να εξασφαλίζονται άριστα ποιοτικά και προσιτά προϊόντα.
Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε ο οδηγός ENA FOOD CASH & CARRY Αγροδιασφάλιση από εξειδικευμένα στελέχη της, ο οποίος αφορά όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας, διακίνησης φρούτων, λαχανικών και αγροτικών προϊόντων φυτικής παραγωγής. Στον οδηγό αυτό ενσωματώνονται όλες οι ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα ορθών πρακτικών κατά την παραγωγή, διαλογή, συσκευασία, ιχνηλασιμότητα, σήμανση και διακίνηση των προϊόντων.


Το σύστημα διαχείρισης Αγροδιασφάλιση αποτελεί το επίσημο σύστημα επιλογής και ελέγχου των προμηθευτών φρέσκων φρούτων, λαχανικών και αγροτικών προϊόντων της ENA FOOD CASH & CARRY.
Περιλαμβάνει τις πολιτικές ,τις απαιτήσεις τα κριτήρια και τις προδιαγραφές για τη δημιουργία ενός άρτιου και διαφανούς πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της ENA FOOD CASH & CARRY και των προμηθευτών της.
Το σύστημα Αγροδιασφάλισης αποτελείται από τρεις πυλώνες, οι οποίοι περιγράφονται πιο κάτω.

Πυλώνας Ι

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τον έλεγχο κατά την παραλαβή των ποιοτικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, ώστε όλα τα προϊόντα να ανήκουν στην κατηγορία extra και Ι, συγχρόνως με τον έλεγχο των συσκευασιών και της νόμιμης επισήμανσής τους. Κατά το στάδιο αυτό διενεργούνται ποιοτικοί και οργανοληπτικοί έλεγχοι κατά την παραλαβή στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας. Όταν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα προϊόντα δεν καλύπτει τις προδιαγραφές της ENA FOOD CASH & CARRY, τότε αυτό δεν παραλαμβάνεται και επιστρέφεται στον προμηθευτή.
Σημειώνεται ότι κάθε προμηθευτής της ENA FOOD CASH & CARRY αξιολογείται και με κριτήριο το αρχείο επιστροφών σε μηνιαία και ετήσια βάση. Στο στάδιο αυτό εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι οργάνωσης της αλυσίδας εφοδιασμού, ενώ η διακίνηση από τις υπερσύγχρονες κεντρικές εγκαταστάσεις της ENA FOOD CASH & CARRY εξασφαλίζουν την άμεση μετά την συγκομιδή τροφοδότηση των καταστημάτων.

Πυλώνας ΙI

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει εργαστηριακούς ελέγχους, που πραγματοποιούνται στα παραλαμβανόμενα προϊόντα για υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και νιτρικών, για μικροβιολογικό φορτίο, για χημικά μετασυλλεκτικής εφαρμογής καθώς και για βαρέα μέταλλα. Οι έλεγχοι διενεργούνται σε καθημερινή βάση σε δείγματα, που λαμβάνονται κατά την παραλαβή των προϊόντων και αποστέλλονται σε συνεργαζόμενα διαπιστευμένα εργαστήρια. Αν προκύπτουν ευρήματα εκτός των προδιαγραφών της ENA FOOD CASH & CARRY τότε το προϊόν απορρίπτεται και διακόπτεται προσωρινά ή και μόνιμα η συνεργασία με τον προμηθευτή. Αν τα ευρήματα είναι εντός των νομοθετημένων ορίων, αλλά εκτός των αυστηρότερων προδιαγραφών της ENA FOOD CASH & CARRY, τότε αποστέλλεται στον προμηθευτή επιστολή και ζητείται από αυτόν η αιτιολόγηση των ευρημάτων και η προσκόμιση σχετικών τεκμηρίων βελτίωσης των πρακτικών του.

Πυλώνας ΙII

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τον έλεγχο-επιθεώρηση των προμηθευτών στις εγκαταστάσεις χειρισμού και καλλιεργητικής παραγωγής των προϊόντων που αυτοί διαθέτουν.
Οι επιθεωρήσεις γίνονται από ειδικούς συνεργάτες επιθεωρητές μετά από εξουσιοδότηση της ENA FOOD CASH & CARRY. Πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις στις επιχειρηματικές και παραγωγικές λειτουργίες του κάθε προμηθευτή, οι οποίες επεκτείνονται μέχρι την πρωτογενή παραγωγή. Ο έλεγχος στοχεύει στη διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης της επιχειρηματικής και παραγωγικής δραστηριότητας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις προδιαγραφές της ENA FOOD CASH & CARRY. Ταυτόχρονα ελέγχεται η επάρκεια των τηρούμενων αρχείων και η δυνατότητά τους να περιγράφουν πλήρως το πραγματικό ιστορικό παραγωγής των προϊόντων.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος με επιτόπια επίσκεψη στην έδρα του προμηθευτή. Οι επιθεωρητές δραστηριοποιούνται με αμεροληψία και ακεραιότητα και γνωρίζουν το ιστορικό του προμηθευτή, έχοντας στοιχεία από προηγούμενες επιθεωρήσεις και σχετικές εργαστηριακές αναλύσεις. Μετά την πραγματοποίηση των ελέγχων συμπληρώνεται έκθεση επιθεώρησης προς την υπεύθυνη ομάδα διαχείρισης της πολιτικής Αγροδιασφάλισης. Συγχρόνως αποστέλλεται επιστολή στον προμηθευτή με προτάσεις βελτίωσης τις οποίες ο προμηθευτής πρέπει να εφαρμόσει εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Ο συνδυασμός των ενεργειών και των τριών πυλώνων, οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω και προβλέπονται από το σύστημα «Αγροδιασφάλιση» εξασφαλίζουν

α. Την βελτίωση της συνεργασίας με τους προμηθευτές, την εκπαίδευσή τους στην εφαρμογή ορθών πρακτικών και την προσαρμογή της δραστηριότητάς τους στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς.
β. Την υλοποίηση τους στόχου πολιτικής της ENA FOOD CASH & CARRY για την εξασφάλιση θρεπτικών, υγιεινών, ασφαλών, οικονομικών και αειφόρων προϊόντων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πελατών, των συνεργατών και των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται.

add.to.shopping.list.title
add.to.shopping.list.no.lists
add.to.shopping.list.already.in.list
add.to.shopping.list.added.successfully