Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ENA PROFIT
ΤΗΣ ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ.

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν την ταυτόχρονη εγγραφή στην βάση πελατών για σκοπούς έκδοσης τιμολογίων, και τη λειτουργία του προγράμματος και της κάρτας πιστότητας «ENA PROFIT» (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή/και «Κάρτα») της εταιρείας «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» για τα καταστήματα που λειτουργούν υπό το σήμα ENA Food C&C (εφεξής «ENA»), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων 81 ΤΚ 15344). Η ΑΒ μέσω του Προγράμματος αποσκοπεί στο να προσφέρει στους πελάτες της ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω.

1.2. Με την αίτηση εγγραφής, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις («Όροι») συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Θα πρέπει να εξετάζετε συχνά τους Όρους, καθώς το Πρόγραμμα μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει και με μόνη υποχρέωση από τη μεριά της ΑΒ να κοινοποιεί τις αλλαγές στην ιστοσελίδα www.enafood.gr. Παράλληλα με τους παρόντες όρους ισχύουν και αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας www.enafood.gr

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ.

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και απόκτησης της Κάρτας ENA PROFIT έχουν όλοι οι ενεργοί και οι εν δυνάμει επαγγελματίες πελάτες των εταιριών του ομίλου «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ». Οι πελάτες δηλώνουν ότι εγγυώνται ότι η κύρια δραστηριότητά τους, τους επιτρέπει να προβούν σε αγορά προϊόντων σε τιμές χονδρικής πώλησης.

2.2. Η αίτηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου για έκδοση της Κάρτας πρέπει να γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο αυτού με εξουσιοδότηση όπου θα συμπληρώσει τη σχετική φόρμα έγγραφής μέλους σε φυσική μορφή, σε κάποιο από τα καταστήματα της ENA, ή θα την κατεβάσει ηλεκτρονικά από το www.enafood.gr, θα την συμπληρώσει και θα την αποστείλει μέσω Fax, Email ή ταχυδρομείου στο κατάστημα που τον εξυπηρετεί. Στην περίπτωση που η αίτηση συμπληρώνεται και αποστέλλεται χωρίς φυσική παρουσία στο κατάστημα, η Κάρτα θα αποσταλεί στη διεύθυνση που έχει συμπληρωθεί στην αίτηση κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα.


2.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην βάση πελατών των καταστημάτων ΕΝΑ και ταυτόχρονα στο Πρόγραμμα, είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση: επωνυμία εταιρείας, όνομα, επώνυμο, δραστηριότητα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου εφεξής ΑΦΜ, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εφεξής ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας , πόλη, νομός, ταχυδρομικός κώδικάς, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν η επωνυμία της εταιρείας, η δραστηριότητα, το ΑΦΜ, η ΔOY, η πλήρης διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας η ΑΒ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει την Κάρτα και να διαγράψει τον πελάτη από τη βάση πελατών. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί είναι ελλιπή, αλλά υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας, η ΑΒ δύναται να απευθυνθεί στον αιτούντα και να ζητήσει την συμπλήρωση των στοιχείων. Σε περίπτωση επανειλημμένης άρνησης από πλευράς του αιτούντα για συμπλήρωση των στοιχείων του η ΑΒ δύναται να ακυρώσει την Κάρτα και να διαγράψει τον πελάτη από την βάση πελατών.

2.4. Η ΑΒ κατά την υποβολή της αίτησης δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα και δεσμεύεται ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και δεν έχει κάνει χρήση στοιχείων, όπως κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνσης e-mail, που δεν είναι κάτοχος. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων ο αιτών είναι υπεύθυνος έναντι της ΑΒ για τυχόν ζημία της.

2.5. Μόνο μία κάρτα αντιστοιχεί σε κάθε νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η ΑΒ λάβει γνώση ότι τα μέλη του, έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από μία (1) Κάρτα, θα απενεργοποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τις κάρτες και θα μεταφέρει τους πόντους στη μία (1) ενεργή κάρτα, χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση στους πελάτες.

2.6. Οι πελάτες οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση, συμπληρώνοντας το έντυπο «Φόρμα Αλλαγής Στοιχείων» που θα βρουν στο κατάστημα που έκαναν την αρχική τους αίτηση.

3. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3.1. Ο κάτοχος της Κάρτας απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της ΑΒ σαν ανταμοιβή για την χρήση της Κάρτας.
3.2. Ο κάτοχος της Κάρτας με αγορές από τα καταστήματα  ΕΝΑ συγκεντρώνει πόντους. Με τη συγκέντρωση 2000 πόντων, η ΑΒ ανταμείβει τον πελάτη παρέχοντάς του «δωροεπιταγή» αξίας 20€. Διευκρινίζεται ότι η ΑΒ με προηγούμενη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο μπορεί να τροποποιεί τόσο το ποσό της αξίας της δωροεπιταγής όσο και τον αριθμό των πόντων που απαιτούνται για την έκδοση αυτής. Οι πόντοι που συγκεντρώνονται δεν λήγουν παρά μόνο σε περίπτωση κατάργησης της Κάρτας οπότε χάνονται.
3.3. Η «δωροεπιταγή» μπορεί να εξαργυρωθεί σε επόμενες αγορές σε κατάστημα υπό το σήμα της ΕΝΑ για αγορά προϊόντων ίσης ή και μεγαλύτερης αξίας και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο εξαργύρωση της «δωροεπιταγής», ο πελάτης δε διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της ΑΒ.
3.4. Η «δωροεπιταγή» εκδίδεται βάσει του αριθμού της κάρτας και παραδίδεται στον κομιστή αυτής, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό παραστατικό. Η ΑΒ δεν προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας ούτε κατά την έκδοση και παράδοση της δωροεπιταγής ούτε κατά την προσκόμιση αυτής προς εξαργύρωση. Για το λόγο αυτό δεν φέρει οποιουδήποτε είδους ευθύνη έναντι παντός τρίτου.
3.5. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της κάρτας και της δωροεπιταγής και σε καμιά περίπτωση η ΑΒ δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής ή σε κακή χρήση αυτής ή παράνομη χρήση αυτής. Η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη αντικατάστασης ή εντοπισμού της δωροεπιταγής που κλάπηκε ή χάθηκε ούτε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης.
3.6. Οι κάτοχοι της Κάρτας μπορούν να αποκτούν και άλλα προνόμια με βάση την εμπορική πολιτική της ΑΒ, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικές προσφορές, επιπλέον πόντους με την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων κλπ. Οι κάτοχοι της Κάρτας ενημερώνονται για προνόμια και τη διάρκεια ισχύος αυτών μέσω του www.enafood.gr, διαφημιστικών φυλλαδίων, τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής προβολής, ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail) ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας (sms).

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

4.1. Η ΑΒ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην αίτηση και τα οποία σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»). Αποδέκτης των στοιχείων αυτών είναι η εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ  Α.Ε Βιομηχανίας Παραγωγής Επεξεργασίας και Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής", με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 359201000, ΑΦΜ 094170977, που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, 5ο χλμ. Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου (εκτελών την επεξεργασία) η οποία έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την καταχώρηση, ενημέρωση, επικαιροποίηση και διατήρηση της βάσης δεδομένων.
4.2. Κατά την καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η ΑΒ, οι υπάλληλοί της και οι προστηθέντες αυτής συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»), την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του εκάστοτε πελάτη.
4.3. Η ΑΒ και οι προστηθέντες αυτής εφαρμόζουν  κατάλληλα τεχνικά, υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενάντια στην τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή την πρόσβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως πρόσβαση) και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της περιττής συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας). Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
4.4. Η ΑΒ και οι προστηθέντες αυτής διατηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και δε γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στην περίπτωση που η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνει σε μια αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση. Η ΑΒ διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν άδεια να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
4.5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Διευκρινίζεται ότι η περαιτέρω επεξεργασία για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασυμβίβαστη.
4.6. Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η Κάρτα είναι ενεργή και δεν έχει καταργηθεί. Σε περίπτωση κατάργησης της Κάρτας τα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει έννομο συμφέρον της ΑΒ ή νομική της υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή το χρονικό διάστημα διατήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
4.7. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτημα προς την ΕΝΑ για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας ή για την άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων του υποκειμένου για αντίταξη, φορητότητα. Το αίτημα υποβάλλεται  στο κατάστημα που συμπληρώθηκε η αρχική αίτηση εγγραφής, αναζητώντας και συμπληρώνοντας το έντυπο «Φόρμα Αλλαγής Στοιχείων».
4.8. Σκοποί Επεξεργασίας: Στο πλαίσιο του Προγράμματος και προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει το σύνολο των προνομίων που μπορεί να συνεπάγεται η συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα πιστότητας όπως το συγκεκριμένο, η ΑΒ δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα του προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να λαμβάνει ενημερώσεις, ειδικό περιεχόμενο,  προσφορές και πρόσκληση σε συμμετοχή σε έρευνες, διαγωνισμούς κλπ στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει (διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό (SMS / viber κλπ), από την ΑΒ. Πιο συγκεκριμένα τα είδη επικοινωνίας που ενδέχεται ο πελάτης να λάβει ως  μέλος του προγράμματος πιστότητας:
o Ενημερωτική επικοινωνία: Γενικές ενημερώσεις για την εταιρία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις (άνοιγμα καταστημάτων, ενέργειες εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα κλπ) και γενικό περιεχόμενο (συνταγές, άρθρα, συμβουλές κλπ)
o Επικοινωνία για μαζικές προσφορές: Προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε όλους τους πελάτες (προσφορές για προϊόντα, διαγωνισμούς, κληρώσεις κλπ) και επικοινωνία στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμών σε νικητές.
o Στοχευμένη και προσωπική επικοινωνία: Επιπλέον ειδικές προσφορές και περιεχόμενο. Για την συγκεκριμένη επεξεργασία η ΑΒ προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ του υποκειμένου με βάση τις αγοραστικές του συνήθειες, τη συχνότητα επίσκεψης σε καταστήματα υπό το σήμα της ΕΝΑ, τη χρήσης προσφορών που έχουν επικοινωνηθεί, την τοποθεσία διαμονής του, το σύνολο του κόστους των αγορών του, προκειμένου μέσω ειδικών ενεργειών να μπορεί να προσφέρει στον πελάτη ανταγωνιστικές προσφορές, κουπόνια και περιεχόμενο (συνταγές, συμβουλές, άρθρα κλπ) καθώς και να μπορεί η ΑΒ να καλύψει αγοραστικές ανάγκες επεκτείνοντας το δίκτυο των καταστημάτων της.
o Διενέργεια ερευνών: Επικοινωνία για την διαπίστωση της ικανοποίησης των πελατών ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της ΑΒ, ενέργειες και προσφορές κλπ.

4.9. Κάθε υποκείμενο δεδομένων δύναται να προβεί σε τροποποίηση των ως άνω σκοπών επεξεργασίας συμπληρώνοντας το έντυπο «Φόρμα Αλλαγής Στοιχείων» στο κατάστημα που πραγματοποιήθηκε η αρχική του αίτηση εγγραφής.
4.10. Αποδέκτες των δεδομένων είναι τρίτες εταιρείες με τις οποίες η ΑΒ έχει υπογράψει συμβάσεις είτε για τη δημιουργία και παραγωγή περιεχομένου και αποστολή επικοινωνίας, είτε για τη διενέργεια έρευνας, είτε για την δημιουργία προσφορών, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρίες διανομών, εκτυπωτικές εταιρίες ή/και εταιρείες που παρέχουν υποστηρικτικό έργο για τη διαχείριση αιτημάτων. Κάθε εταιρεία έχει δεσμευτεί για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας καθώς και της πολιτικής απορρήτου της ENA και υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων («Γενικός Κανονισμός»)

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

5.1. Η ΑΒ  δύναται να προβεί σε κατάργηση του Προγράμματος και ακύρωση των Καρτών με προηγούμενη ενημέρωση των πελατών με κάθε πρόσφορο μέσο, καθώς το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια οικειοθελή παροχή της ΑΒ.
5.2. Η ΑΒ δύναται να προβαίνει σε ακύρωση συγκεκριμένης Κάρτας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία ή έχει προβεί στην έκδοση πολλαπλών καρτών χρησιμοποιώντας κοινά στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο ή e-mail). Στην περίπτωση έκδοσης πολλαπλών καρτών με κοινά στοιχεία η ΑΒ δύναται να διατηρήσει μία Κάρτα μόνο ενεργή στην οποία και δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να πιστώνει τους πόντους των υπολοίπων καρτών.
5.3. Η ΑΒ δύναται να απενεργοποιήσει Κάρτες πελατών στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται κακή χρήση αυτών προκειμένου ο κάτοχος αυτών να καταστρατηγήσει τους όρους του Προγράμματος προσκομίζοντας για τον εαυτό του μεγαλύτερο κέρδος έναντι των υπολοίπων πελατών.
5.4. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.2 των όρων, η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών σε περίπτωση ακύρωσης Κάρτας ή απενεργοποίησης του Προγράμματος για καταβολή οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης, άμεσης ή έμμεσης, υφιστάμενης ή/και μελλοντικής.
5.5. Η ΑΒ θα απενεργοποιεί  και θα μηδενίζει τα υπόλοιπα πόντων σε κάρτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε συναλλαγές για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών.
5.6. Η καταχώριση κάθε αίτησης γίνεται ενός 30 εργασίμων ημερών. Τα δεδομένα των πελατών είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε επεξεργασία μετά την καταχώρισης κάθε αίτησης.  Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις μεταβολής στοιχείων.
5.7. Οι ανωτέρω όροι ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική  νομοθεσία. Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
5.8. Η ΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.enafood.gr, ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.
5.9. Κάθε κάτοχος Κάρτας οφείλει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΒ www.enafood.gr για τους ισχύοντες όρους.

add.to.shopping.list.title
add.to.shopping.list.no.lists
add.to.shopping.list.already.in.list
add.to.shopping.list.added.successfully